Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek tartalmazzák az Horváth László EV.

(2900 Komárom, Zrínyi M.u.35.), mint szolgáltató

által üzemeltetett csinaldjobban.hu webáruház használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban Felhasználási Feltételek, ÁSZF).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a csinaldjobban.hu webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, de a vállalkozás aktuális ÁSZF-je mindig elérhető az oldalon és a változásról email-ben tájékoztatást küldünk.

Az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek nyelve magyar, és folyamatosan elérhető az alábbi linken: 

csinaldjobban.hu/content/3-aszf

A csinaldjobban.hu webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeink állnak  rendelkezésére!

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Horváth László EV

Székhely: 2900 Komárom, Zrínyi M.u.35.

Telephely: 2900 Komárom, Temető u.2. 4.em 13.ajtó

Adószám: 66855983- 1 -31

Nyilvántartási szám: 40033427

Bankszámla: BudapestBank 10101195-51665600-01004004

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: KEMK Komáromi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: info@csinaldjobban.hu

Telefonos elérhetőség: +36/20 531 0383  H-P 9-16- óráig

Adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-141299, NAIH-144109/2018

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhely szolgáltató neve: MediaCenter Hungary Kft. 

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588. 

Internetes elérhetősége: mediacenter.hu

Telefonszám: +76 / 506-618 

Általános rendelkezések

Jelen felhasználási feltételek a csinaldjobban.hu webáruház használata, valamint a Szolgáltató reklámtevékenységének, továbbá egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2015. június 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. 

Felhasználók a webáruház használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a webáruház használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a webáruház terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő szellemi tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül, kivéve a Szolgáltató által biztosított e-book-okat, illetve e-learning anyagokat.

Banner-hirdetők felelőssége

Jogszabályban meghatározott kivételekkel a csinaldjobban.hu -n hirdető által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a hirdető felel. 

A Szolgáltató megtesz mindent a webáruházon közzétett szolgáltatások tartalmi ellenőrzése céljából, de a Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a csinaldjobban.hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. 

Továbbá a csinaldjobban.hu üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

Vegyes Rendelkezések

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató a felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

A csinaldjobban.hu webáruházában kizárólag szolgáltatásokat értékesít. A termékleírások tartalmazzák:

  • a szolgáltatás pontos megnevezését
  • a szolgáltatás részletes leírását
  • a szolgáltatás árát

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változás miatt.

Rendelési információk

A csinaldjobban webáruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció ingyenes, on-line módon, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A hibásan kitöltött adatlapokból eredő téves teljesítésekért nem vállalunk felelősséget.

A regisztrációval a felhasználó elfogadja a vásárlási feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek tekinti. A regisztráció során a szolgáltató személyes adatokat kezel. Az adatkezelés megfelel a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak.

Adatkezelési tájékoztatónk az alábbi linken érhető el: www.csinaldjobban.hu/adatkezeles

A rendszer a sikeres regisztrációról on-line értesítést küld.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon (hétfőtől-péntekig) 9-16 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására.

A csinaldjobban.hu webáruház minden esetben on-line igazolja vissza, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-4 munkanap. A visszaigazolási határidő 48 óra.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

A weboldal és webáruház készítéséről a Szolgáltató és a Megrendelő külön szerződést köt!

Elállási jog:

EU-s országba való értékesítés esetén, és 2014. június 13-tól Magyarországon is:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

A csinaldjobban.hu oldalon vásárolható szolgáltatásoknál az elállás jogát a Megrendelő a szolgáltatás megkezdése előtt érvényesítheti. Az 50.000 Ft alatti elkezdett illetve részben teljesített szolgáltatások ellenértékét nem áll módunkban visszatéríteni.

Az 50.000 Ft összeg feletti szolgáltatásokra minden esetben a Szolgáltató és a Megrendelő külön fogyasztói szerződést köt.

Amennyiben a Megrendelő visszamondja a megrendelést a Szolgáltató minden esetben 5000 Ft adminisztrációs költséget levon a Megrendelő által kifizetett összegből, amely tartalmazza a visszautalás díját is!

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Adatvédelem

A csinaldjobban.hu adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: csinaldjobban.hu/content/2-adatvedelem

Panaszkezelés rendje

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@csinaldjobban.hu e-mail címen, vagy levél útján 2900 Komárom, Zrínyi M.u.35 is közölheti. 

Az írásbeli panaszt a webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.


Scroll To Top